VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

PEDAGOGICKÝ ASISTENT

Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

      a) v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika

      b) v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, 

          učiteľstvo profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných       

          predmetov

      c) v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika

      d) v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo

           neučiteľský smer

       e) v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo

       f) v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

      Týždenný úväzok v školskom roku 2023/2024:  plný

            Plat: 1038,50 Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

            Termín nástupu: 01.01.2024

            Pracovný pomer na dobu určitú

            Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy v termíne do

20.12.2023.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail:  zssvk@svsbb.sk

                tel.: 047/4830295