Voľné pracovné miesta

  1. Majster odbornej výchovy – elektrotechnické predmety

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list

        v elektrotechnickom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

     Požadované vedomosti:

      PLC, zabezpečovacie systémy, výroba DPS, osadenie DPS

      Odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach     

      elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

      SR č.508/2009 Z.z., v znení vyhlášky č.398/2013 Z.z.

      Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:  plný

            Plat: 738,50,- Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

            Termín nástupu: 01.09.2021

            Pracovný pomer na dobu určitú

  1. Majster odbornej výchovy – strojárske predmety

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list

        v strojárskom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

     Požadované vedomosti:

      CNC spracovanie materiálov

      Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:  plný

            Plat: 738,50  Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

           Termín nástupu: 01.09.2021

           Pracovný pomer na dobu určitú

  1. Učiteľ elektrotechnických predmetov

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v elektrotechnickom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

     Pedagogická spôsobilosť a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:  plný

            Plat: 915,00 Eur + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

           Termín nástupu: 01.09.2021

           Pracovný pomer na dobu určitú

  1. Učiteľ telesnej a športovej výchovy

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v príslušnom odbore

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

      Týždenný úväzok v školskom roku 2021/2022:   15 hodín

            Plat:    915,- Eur  /plný úväzok/ + zvýšenie platovej tarify podľa započítanej praxe

           Termín nástupu: 01.09.2021

           Pracovný pomer na dobu určitú

            Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy v termíne do 23.08.2021.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail: valockaj@gmail.com, zssvk@svsbb.sk,  

                tel.: 047/4830295

%d blogerom sa páči toto: