Technicko–administratívny pracovník

6475 H

 • trojročný učebný odbor
 • absolvent získa výučný list

Žiak počas štúdia získa poznatky a zručnosti z oblasti :

 • obsluhovať kancelársku a výpočtovú techniku
 • viesť jednoduché a podvojné účtovníctvo
 • ovládať základy technického kreslenia a strojníctva
 • aktívne využívať počítačové systém
 • viesť ekonomickú dokumentáciu vo firme v oblasti podnikania
 • pracovať v oblasti administratívy, zásobovania a skladovania

 

Uplatnenie žiakov:

 • pracovník vo výrobných podnikoch
 • operátor výroby
 • pracovník v obchodných a zásielkových organizáciách
 • zásobovač, skladník, pokladník
 • asistent vedúceho pracovníka
 • asistent účtovníka

Školský vzdelávací program – Technicko administratívny pracovník