Regionálny príspevok 2019

„Realizované s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov“

Cieľom projektu „Zlepšenie podmienok odborného vzdelávania v prepojení s praxou na SOŠ vo Veľkom Krtíši“ je vytvoriť podmienky pre prípravu kvalifikovanej pracovnej sily reflektujúc na aktuálne požiadavky malých a stredných podnikov na  trhu práce.

Špecifickým cieľom projektu je nákup materiálno-technického vybavenia pre odborné učebne.

 

Stredná odborná škola na základe podpísanej zmluvy uskutočnila verejné obstarávanie na nákup materiálno – technického vybavenia . Verejné obstarávanie bolo ukončené v auguste 2019. Po vykonanej kontrole verejného obstarávania zo strany Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu bolo dodávateľom dodané materiálno technické vybavenie, ktoré zatraktívnilo podmienky odborného vzdelávania.  Škola vďaka nakúpenému vybaveniu poskytuje  odborné a konkurencie schopné vzdelávanie v odboroch mechanik – mechatronik a mechanik – elektrotechnik. 

 

Výukové panely pneumatických a hydraulických obvodov sú určené k vyučovaciemu predmetu mechatronika v novozavedenom študijnom odbore mechanik – mechatronik. Tento predmet vyberá a vysvetľuje učivo, v ktorom sa prekrýva spojenia riadiacich elektronických systémov s pneumatickými, hydraulickými pohonmi a ich využitím v obvodoch automatizovaných strojov. Výukové panely orientujú pozornosť žiakov do širokého spektra cvičného zapájania pneumatických a hydraulických obvodov s cieľom spájať vedomosti teoretické s praktickými.

 

CNC sústruh KCGA: Je určený pre študijný odbor mechanik mechatronik  a mechanik – elektrotechnik k predmetu programovanie CNC strojov.  Práca s CNC sústruhom poskytuje žiakom:

  • Základné vedomosti o konštrukcii programovaní, riadení a nastavovania CNC obrábacích strojov
  • vypracovanie programu pre výrobu jednoduchých súčiastok
  • Zvýšenie teoretických a praktických zručnosti v práci s CNC strojom oproti klasickým obrábacím strojom
  • Formovanie logického myslenia a rozvíjanie vedomostí, zručností využiteľných v ďalšom vzdelávaní a hlavne v praxi

 

Počítačové stanice vybavené strojárskym programom SolidWorks na modelovanie a simuláciu zložitých súčiastok a vizualizácií. Doplnené o 3d myš, ktorá pomáha a uľahčuje prácu v danom programe. Modely súčiastok si ďalej môžu vytlačiť na 3d tlačiarni alebo zhotoviť pomocou CNC sústruhu alebo frézy. Takto špičkovo vybavená učebňa dáva žiakom našej školy príležitosť naplno rozvíjať svoju kreativitu a zvyšuje tak ich vzdelanostnú úroveň, pretože si zároveň môžu vyskúšať simulácie, ktoré pozostávajú zo zložitých výpočtov, ktoré dané počítačové stanice hravo zvládnu.

Kamera – obohatenie nášho školského rozhlasu, v ktorom žiaci v rámci odborného výcviku tvoria vlastné videá. Dostali možnosť pracovať s profesionálnou kamerou, ktorá prináša skvalitnenie záznamov zo školského vyučovania, mimoškolských akcií , ktoré natáčajú žiaci sami a tým zdokonaľujú svoje schopnosti, ktoré neskôr môžu využiť v praxi, alebo na vysokej škole.

Obstaraním materiálno – technického vybavenia pre predmetné odbory sa vytvorili lepšie podmienky odborného a celoživotného vzdelávania. Podporuje sa vznik Regionálneho vzdelávacieho centra pri SOŠ Veľký Krtíš (RVC), ktoré  bude pilierom efektívnej a flexibilnej siete s dôrazom na posilnenie praktického vzdelávania, rozvoj zručností a  predpokladom pre vytvorenie COVP.

Celková realizácia projektu bude jedným z úspešných krokov k vzniku regionálneho centra vzdelávania.

Vďaka získanému regionálnemu príspevku sa po ukončení realizácie projektu IROP  predpokladá zvyšovanie počtu žiakov a ich lepšia pripravenosť pre potreby trhu práce.