40 – ročné jubileum Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši

                                    V  roku 1980 sa začala písať história našej školy.  Vtedy  sa začali transformovať učňovské školy na stredné odborné učilištia. Z Učňovskej školy v Modrom Kameni vzniklo zriaďovacou listinou štátneho podniku LIAZ  Jablonec  nad Nisou 1.septembra 1980 Stredné odborné učilište strojárske Veľký Krtíš  pri závode 08 LIAZ Veľký Krtíš. Výučba na škole bola zameraná na prípravu kvalifikovanej  mládeže na robotnícke povolania v strojárskych a elektrotechnických profesiách pre podniky LIAZ, TESLA,Pleta, Jednota, Baňa Dolina a iné.

           Od 1. 9. 1983 sa škola presťahovala z budovy Gymnázia vo Veľkom Krtíši do prenajatých priestorov   ZŠ II. na Poľnej ulici. .  Riaditeľom školy bol PaedDr. Jozef Kvietik.     

         V roku 1989 transformácia spoločnosti  ovplyvnila aj naše školstvo, v dôsledku čoho dochádza  ku zmene zriaďovateľských kompetencií a SOU strojárske V. Krtíš prechádza pod Ministerstvo hospodárstva SR od 01.07.1991. Naše učebné a študijné odbory boli orientované najmä na sféru služieb v oblasti strojárstva a elektrotechniky. V tomto období sa škola začala venovať aj podnikateľskej činnosti, v rámci ktorej vzniká Zváračská škola,  ktorá ponúkala možnosti získania  európskych certifikátov zvárania pre všetkých obyvateľov regiónu vo viacerých metódach zvárania.

Spomínané spoločenské zmeny následne vyvolali aj zmenu vo vedení školy. Riaditeľom sa stal Ing. Róbert Rigó, dovtedajší zástupca riaditeľa pre odborný výcvik.

            Ďalším pozitívnym krokom v histórii našej školy bolo zriadenie Strednej priemyselnej školy Krajským úradom v Banskej Bystrici v priestoroch SOUs v roku 1993. Táto škola   významnou mierou prispela k rozšíreniu  ponuky štúdia  pre talentovaných žiakov regiónu v oblasti  moderných technických vied  akými sú  elektrotechnika  so zameraním na elektronické počítačové systémy  a technicko-informatické služby v elektrotechnike .  V dôsledku rozširovania odborov a nárastu počtu žiakov sa vedenie školy rozhodlo  priestorovú situáciu školy perspektívne riešiť na úrovni  mesta V. Krtíš a Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave.  Bol schválený projekt  dobudovania rozostavanej ZŠ Viničky pre potreby SOUs V. Krtíš. V  novej budove školy sa začalo vyučovať od  3.9. 2001. Po prechode zriaďovateľských práv na VÚCBB a spojením SOUs a SPŠ v roku 2003 sa mení názov školy na Združenú strednú školu . Ďalšia a zatiaľ posledná zmena sa udiala v septembri 2008, odvtedy naša škola nesie názov Stredná odborná škola. Riaditeľom školy sa po výberovom konaní stal Mgr. Jozef Cuper, ktorý po  piatich  rokoch pôsobenia našej škole odchádza na post prednostu Okresného úradu vo Veľkom Krtíši. Novozvolenou   riaditeľkou školy od 1.9. 2012 sa  stáva Ing. Zuzana Bosmanová, ktorá túto funkciu zastávala do roku 2019. V tom istom roku sa novým a zároveň súčasným riaditeľom stáva Ing. Ján Valocka.

              Na tejto bohatej 40-ročnej histórii našej školy sa podieľali mnohí pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, zriaďovatelia školy, primátor mesta Veľký Krtíš, ale aj žiaci a ich rodičia, za čo im patrí úcta a poďakovanie.

               V súčasnosti naša škola patrí medzi najmodernejšie vybavené stredné školy nielen v regióne, ale aj V Banskobystrickom kraji,  ponúka atraktívne študijné a učebné odbory a naši absolventi majú širokú škálu možností uplatniť sa na trhu práce ako kvalifikovaný pracovník alebo ako samostatný podnikateľ vo zvolenom odbore.

Takí sme boli …… fotky

Takí sme dnes …..fotky