Výchovná poradkyňa

Mgr. Ivana LABUDOVÁ

 
Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú so starostlivosťou o deti a mládež. Ďalej poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiaka.
 

KONZULTAČNÉ HODINY

11,00 – 13,35 hod.

 

KONTAKT

MOBIL
0911 064 945