VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Majster odbornej výchovy –  elektrotechnické zameranie

Počet voľných miest: 1

            Kvalifikačné predpoklady:

      – ukončené úplné stredné odborné vzdelanie a výučný list

        s elektrotechnickým zameraním

      – zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti

      – bezúhonnosť

      – znalosť slovenského jazyka

      Pedagogická spôsobilosť, elektrotechnická spôsobilosť § 21 a prax vítaná.

      Týždenný úväzok v školskom roku 2024/2025:  plný

            Platové zaradenie do platovej triedy v závislosti od získaného stupňa požadovaného

            vzdelania a zaradenia do kariérového stupňa

            Termín nástupu: 01.09.2024

            Pracovný pomer na dobu určitú – 12 mesiacov

            Písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s profesijným životopisom, kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zaslať  na adresu školy v termíne

do 20.08.2024.

Uchádzači, ktorí budú spĺňať kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní na osobný pohovor.

Kontakt: Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

                Ing. Ján Valocka, riaditeľ školy

                e-mail:  zssvk@svsbb.sk

                tel.: 047/4830295