Regionálne centrum vzdelávania SOŠ Veľký Krtíš 2018

Stručný popis projektu:
 
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní prostredníctvom obstarania a modernizácie materiálno-technického vybavenia a vytvoriť základ pre vznik Regionálneho vzdelávacieho centra pri SOŠ Veľký Krtíš (RVC), reflektujúc na aktuálne požiadavky trhu práce. RVC bude pilierom efektívnej a flexibilnej siete s dôrazom na posilnenie praktického vzdelávania a rozvoj zručností a bude predpokladom pre vytvorenie COVP.

Špecifické ciele projektu sú v priamej súvislosti s problémami, ktoré bude projekt riešiť:
1.) Vytvoriť podmienky na zvýšenie podielu účasti žiakov na praktickom vyučovaní priamo u zamestnávateľa
2.) Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania prepojeného s praxou
3.) Vytvoriť podmienky pre celoživotné vzdelávanie
4.) Vytvoriť podmienky na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania

Aktivity: Pre dosiahnutie cieľov projektu bude realizovaná hlavná aktivita: „Nákup a umiestnenie materiálno-technického vybavenia“, ktorá bude pozostávať z podaktivít:
1.) obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pre odbory Elektrotechnika a     Polygrafia a médiá
2.) súvisiace prípravné práce (pokládka podláh)
3.) obstaranie úžitkového vozidla
4.) vybavenie odbornej knižnice

Podporné aktivity projektu sú Príprava a riadenie projektu a Informovanosť a komunikácia.
Miesto realizácie:
• Budova SOŠ Veľký Krtíš, k.ú. Veľký Krtíš, parcela č.1241/17, LV č. 1614
Merateľné ukazovatele:
• počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP – 1 ks
• kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl – 265 žiakov

Realizácia projektu prinesie nasledovné opatrenia na riešenie potrieb:
1. Zvýšenie kvality odborného vzdelávania prepojeného s praxou obstaraním materiálno-technického vybavenia pre dopytovo orientované odbory s maturitou (elektrotechnika – počítačové systémy, elektrotechnika priemyselná informatika, elektrotechnika – počítačová grafika, mechanik elektrotechnik – informačné technológie, mechanik elektrotechnik – automatizačná technika, mechanik elektrotechnik – telekomunikačná a zabezpečovacia technika, mechanik elektrotechnik – technika budov) alebo s výučným listom (elektrotechnika – úžitková technika), nadstavbové štúdium (elektrotechnika – elektronické zariadenia)

2. Vytvorenie podmienok na zvýšenie podielu účasti žiakov na praktickom vyučovaní v školách aj priamo u zamestnávateľa: už v súčasnosti SOŠ Veľký Krtíš rokuje o spolupráci napr. s SKL Mechanic s.r.o., Furni Finish spol. s.r.o., SISME, Slovakia s.r.o., Technogym E.E. s.r.o., Remont Plus s.r.o., Miroslav Baláž ELEKTRIC, Anna Hybská – ELKO-HA, Elektro Zolo spol. s.r.o., Viliam Vánovsky – Elektrotechnik špecialista, Forschner Slovakia s.r.o. SOŠ taktiež rokuje s univerzitami – STU Bratislava, Žilinská univerzita v Žiline, SPŠ Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici ohľadom výmeny žiakov aj pedagógov s cieľom získavanie nových skúseností a zručností.

3. V evidencii uchádzačov o zamestnanie je skupina absolventov, ktorí ukončili študijné a učebné odbory, avšak dlhodobou pracovnou pasivitou stratili praktické zručnosti. Vytvorené RVC pri SOŠ VK bude poskytovať uchádzačom o zamestnanie chýbajúcu prax, zvýšiť ich kvalifikáciu a zatraktívniť ich pre trh práce v okrese pre potenciálne podnikateľské subjekty. Dôležité je aj vytvorenie podmienok na zabezpečenie inkluzívneho vzdelávania tým, že SOŠ má aj tzv. „B“ variant vzdelávania pre žiakov s neukončeným 9. ročníkom, ktorí pochádzajú väčšinou zo sociálne vylúčených lokalít, títo žiaci v podmienkach SOŠ získajú povinné 9-ročné vzdelanie.

4. Kvalitne pripravený žiak SOŠ znamená aj prínos pre budúceho zamestnávateľa, ktorý nemusí strácať čas jeho dlhou adaptáciou na konkrétne pracovné miesto, ale nový zamestnanec môže čím skôr podávať optimálny pracovný výkon. Prínosom na strane žiaka/nového zamestnanca je zasa možnosť lepšieho platového ohodnotenia.

5. Vytvorenie podmienok pre celoživotné vzdelávanie: súčasná modernizácia a obstaranie materiálno-technického vybavenia a naštartovanie aktivít Regionálneho vzdelávacieho centra pri SOŠ Veľký Krtíš (RVC pri SOŠ VK) v rámci predkladaného projektu vytvorí predpoklady pre budúce aktivity žiadateľa, a to vytvorenie plne fungujúceho Regionálneho vzdelávacieho centra (RVC) poskytujúceho možnosti rozvoja zručností nielen pre žiakov SOŠ ale aj pre širšiu škálu užívateľov a ďalej možnosť fungovať ako Centrum odborného vzdelávania prípravy (COVP). RVC bude poskytovať možnosti rekvalifikácií určené pre dlhodobo nezamestnaných klientov ÚPSVaR, bude poskytovať vzdelávanie pre SZČO a malých a stredných podnikateľov v okrese Veľký Krtíš, príp. v širšom regióne a odborné školenia pre zamestnancov rôznych organizácii a štátnych inštitúcií. Absolventi RVC Ostatní absolventi pri SOŠ VK získajú také doplňujúce vzdelanie, aby sa mohli uplatniť na trhu práce, alebo sami začať podnikať.

6. Nadväznosť projektu na existujúcu infraštruktúru a infraštruktúru odborného vzdelávania v regióne: Sieť stredných škôl tvoria v okrese Veľký Krtíš 4 stredné školy. Podľa analýzy v okrese Veľký Krtíš pretrváva zvýšený záujem o stredné všeobecné vzdelávanie, ktoré umožňuje pokračovanie štúdia na vysokých školách. Tento trend je porovnateľný s celoštátnym vývojom ako aj s vývojom v iných okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja. Na druhej strane je identifikovaná potreba vzdelávať žiakov v odborných profesiách, ktoré budú korešpondovať s aktuálnymi potrebami trhu práce a to nielen v regióne, ale aj mimo neho. SOŠ VK si je vedomá, že moderne vybavená SOŠ bude lepšie konkurovať strednému všeobecnému vzdelávaniu a dokáže prilákať dostatok žiakova umiestniť tak na trh práce chýbajúce profesie. Tieto vyššie uvedené predpoklady sú plne v súlade s projektom vytvorenia regionálneho vzdelávacieho centra

 

Aktivita 1 – obstaranie a modernizácia materiálno – technického vybavenia pre odbory Elektrotechnika a Polygrafia a médiá

Časť 2. predmetu zákazky: IKT – PLC pracovisko
Časť 3. predmetu zákazky: Didaktická technika – elektrotechnické laboratórium 1 a 2
časť 4 predmetu zákazky: Didaktická technika – inteligentné budovy a zabezpečovacie systémy
Časť 5. predmetu zákazky: Didaktická technika – model rodinného domu pre výchovno-vzdelávací proces
Časť 6. predmetu zákazky – Didaktická technika – strojníctvo a strojárstvo
Časť 7. predmetu zákazky: Didaktická technika – laserová gravírka

Aktivita 2 – pokládka podláh

Aktivita 3 – obstaranie úžitkového vozidla