Rada školy

Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.

Predseda rady školy

Bc. Michal Štulrajter

Členovia rady školy

ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Bc. Michal Štulrajter
Mgr. Zuzana Sľúková

ZÁSTUPCA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

Viera Červočová

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV

Igor Slovenčák
Katarína Zúrová
Marián Martón

ZÁSTUPCA ŽIAKOV

Marek Kučák

DELEGOVANÍ ČLENOVIA ZA BBSK

Lenka Ďurišová
Ing. Martina Jedináková
Ing. Ľuboslav Dobrocký
Martina Kachnič Zacharová