História školy

Vznik Strednej odbornej školy siaha do roku 1980, kedy vzniklo Stredné odborné učilište strojárske vo Veľkom Krtíši. Pripravovalo kvalifikovanú mládež na robotnícke povolania v strojárskych a elektrotechnických profesiách pre podniky LIAZ, TESLA, Baňa Dolina a iné. V roku 1993 zriaďuje Krajský úrad Banská Bystrica v priestoroch Stredného odborného učilišťa Strednú priemyslenú školu. Táto škola prispievala významnou mierou k rozšíreniu štúdia pre žiakov regiónu v oblasti moderných technických vied akými sú elektrotechnika so zameraním na počítačové systémy a technicko-informatické služby v elektrotechnike. Spojením týchto dvoch škôl v roku 2002 vzniká Združená stredná škola vo Veľkom Krtíši. Od roku 2002 prebieha výučba v novopostavenej modernej budove. Od septembra 2008 škola nesie názov Stredná odborná škola.

CHRONOGRAFIA:

1980 – Vznik Stredného odborného učilišťa. Riaditeľ školy-PaeDr. Jozef Kvietik

1990 – Spoločenské zmeny vyvolali aj zmenu vo vedení školy. Riaditeľom sa stal Ing. Róbert Rigó.

1993– Zriadená Stredná priemyselná škola Veľký Krtíš. Nové odbory: Elektronické počítačové systémy (EPS) a Technicko – informatické služby v elektrotechnike (TIS).

2000 – Škola sa sťahuje do nových priestorov na ulici Poľná.

2003 – Po prechode zriaďovateľských práv na VÚCBB sa mení názov školy na: „Združená stredná škola Veľký Krtíš“.

2008 – Mení sa názov školy na: „Stredná  odborná škola Veľký Krtíš“. Riaditeľom školy sa po výberovom konaní stal Mgr. Jozef Cuper.

2010 – Škola oslávila 30. výročie založenia.

2012 – Riaditeľkou školy sa po výberovom konaní stáva Ing. Zuzana Bosmanová

2019 – Riaditeľom školy sa stáva Ing. Ján Valocka