Dôležité informácie k začiatku školského roka 2020/2021

Na základe Manuálu vydaného MŠVVaŠ vydáva riaditeľ Strednej odbornej školy vo Veľkom Krtíši nasledovný pokyn upravujúci organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.

V zmysle uvedeného pokynu upravujem nasledovne prevádzku školy v období od 2. 9 2020:

Príchod do školy:

Zákaz zhromažďovania osôb pred školou a vstupu rodičov do školy. Žiaci dodržujú ranný filter.

2.9.2020 príchod žiakov do školy na 8:30.

Dodržiavať Ranný filter:

Dodržiavať odstupy pred školou

Meranie teploty: fyziologická teplota človeka je 37 +/- 0,2 st.C. Ak je vstupujúcemu do budovy nameraná telesná teplota pri prvom meraní medzi 37-37,5 st.C, meranie sa zopakuje po 5 minútach pokoja. Ak je pri druhom meraní nameraná telesná teplota viac ako 37-37,5 st. C, zopakovať ešte raz 3. meranie po ďalších piatich minútach, ak bude stále telesná teplota viac ako 37,2 st.C, nebude mu umožnené zúčastniť sa vyučovania. Ak je prítomný pri vstupe do školy zákonný zástupca, dieťaťu nebude umožnený vstup do budovy školy. Ak nie je pri meraní teploty prítomný zákonný zástupca, dieťa si nasadí rúško, bude izolované v izolačnej miestnosti a bezodkladne bude kontaktovaný zákonný zástupca, ktorý si dieťa bezodkladne vyzdvihne. Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale aj iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do budovy školy. Ak dieťa nepríde do školy 3 po sebe nasledujúce dni, príde 4. deň, rodič predkladá pri nástupe len Prehlásenie o bezinfekčnosti (Príloha č.2) podpísané rodičom. Pri minimálnych príznakoch počas troch dní, nie je vždy potrebná návšteva lekára, mierne príznaky ustúpia spontánne a nie je potrebný zásah lekára.

– Dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy.

Je povinné používanie rúšok pre žiakov v interiéry školy (aj v tried) do 15.9.2020.

– Dodržiavať zásady R.O.R. ( ruky-odstup-rúško).

– Do 23.9. nepoužívať vnútorné priestory pre šport.

Zákonný zástupca:

-predloží čestné prehlásenia o neprejavovaní príznakov žiaka na Covid-19: pri 1. nástupe do školy a vždy pri prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dni ( kontrola, archivácia: triedny učiteľ)

– zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,

– V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Podozrenie na ochorenie:

– Príznaky COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).

– Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bezodkladne si nasadí rúško a je umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti, kde si ho vyzdvihne zákonný zástupca.

Ing. Ján Valocka

Riaditeľ školy