6. február 2017
 
Žiacka školská rada
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
PREDSEDA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
ČLENOVIA RADY ŠKOLY
Žiacka školská rada, skrátene ŽŠR je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Fungovanie žiackej školskej rady úpravuje § 26 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve.
Dominik Drozdík
- zástupca IV.B triedy
- člen rady školy za žiakov
Miroslav Kašiar
- zástupca I.B triedy
- manažér kultúrnych podujatí

Michal Milan Nosáľ
- zástupca I.E triedy
- manažér kultúrnych podujatí

Sofia Kováčová
- zástupca I.D triedy

Denis Mendel
- zástupca II.B triedy
- manažér pre styk s verejnosťou

Lucia Pechová

- zástupca II.E triedy

Viktor Bazovský
- zástupca II.D triedy
- manažér športových podujatí


Mário Jánošík
- zástupca III.A triedy
- manaž
ér športových podujatí

Dušana Zuzinová
- zástupca III.B triedy
- podpredsedkyňa ŽŠR

Saša Íllešová
- zástupca III.E triedy
- manaž
ér pre styk s verejnosťou

Dominik Pompa
- zástupca IV.A triedy

Dominik Drozdík
- zástupca IV.B triedy
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk