6. február 2017
 
Školský vzdelávací program
ŠkVP
Školský vzdelávací program - ŠkVP, je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiaka.

SOŠ Veľký Krtíš má pre svoje jednotlivé študijné a učebné odbory pripravené ŠkVP a tiež učebné plány, podľa ktorých realizuje svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť.
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk