6. február 2017
 
Školský vzdelávací program
- 3447 K grafik digitálnych médií - 3765 M technika a prevádzka dopravy - 2675 M elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - 2675 M elektrotechnika - počítačové systémy a počítačové siete - 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika - 6475 H technicko - administratívny pracovník - 2478 F strojárska výroba - 2433 H obrábač kovov
ŠKVP
Školský vzdelávací program - ŠkVP, je záväzný dokument, ktorý stanovuje všeobecné ciele vzdelávania a kľúčové kompetencie, ku ktorým má vzdelanie smerovať. Ciele vzdelávania sú postavené tak, aby sa zabezpečil vyvážený rozvoj osobnosti žiaka.

SOŠ Veľký Krtíš má pre svoje jednotlivé študijné a učebné odbory pripravené ŠkVP a tiež učebné plány, podľa ktorých realizuje svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Učebné osnovy
- 3447 K grafik digitálnych médií - 3765 M technika a prevádzka dopravy - 2675 M elektrotechnika - obrazová a zvuková technika - 2675 M elektrotechnika - počítačové systémy a počítačové siete - 2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika - 6475 H technicko - administratívny pracovník - 2478 F strojárska výroba - 2433 H obrábač kovov
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk