6. február 2017
 
O projekte Modrá škola
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Projekt Modrá škola
Projekt bol financovaný z grantu Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Mysli globálne, konaj lokálne.
Granty EHP a Nórska - Spolupráca k spoločným hodnotám.
CHARAKERISTIKA PROJEKTU

Projekt „Vzdelávanie v oblasti klímy a adaptačné opatrenia v Strednej odbornej škole“ bol implementovaný v rámci programu „SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy
-prevencia povodní a sucha” financovaného z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Realizáciou projektu sme chceli prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni. Realizáciou projektu sa zabezpečilo zachytávanie a využitie dažďovej vody v nato určených kontajneroch a tým odľahčilo životné prostredie o odtokovú vodu, čím zároveň došlo k úspore pitnej vody. Ďalšou aktivitou projektu bola príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia prepojené na praktickú časť, v ktorej prebehla aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov. Na procese prípravy osnov a praktickej realizácie dohliadali vybraní experti, ktorí zabezpečili potrebnú kvalitu a odbornosť realizovaných aktivít. Týmto spôsobom sme prepojili teoretickú zložku vzdelávacieho procesu s praktickou zložkou vzdelávania ako príklad best practice použiteľnej aj v iných školách a lokalitách Slovenska.

Riešený projekt bol súčasťou dlhodobej stratégie školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov tak vo vyučovacom procese ako v praxi. Z prostriedkov grantu sme riešili iba projektové aktivity, avšak v budúcnosti sa chceme uchádzať o ďalšie prostriedky na rozvíjanie výsledkov projektu.
Základné informácie Charakteristika projektu Aktivity a výstupy projektu Fotogaléria Publikácia Modrá škola - ACC03060 (.pdf) Brožúra Modrá škola Sumár programu SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk