6. február 2017
 
O projekte Modrá škola
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
AKTIVITY A VÝSTUPY PROJEKTU

Cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy. Výška projektového grantu pre SOŠ Veľký Krtíš bola odsúhlasená v hodnote 39 984 €. Projekt bol financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Celková dĺžka realizácie projektu bola v období od 1.5.2014 do 30.4.2016.

Celý projekt bol rozdelený do niekoľkých primárnych častí, ktoré sa v rámci realizačného obdobia uskutočňovali a pripravovali do finálnej podoby. Projekt bol pripravený v rámci súčasnej dlhodobej stratégie školy venovanej ochrane životného prostredia a klimatickým zmenám zameraných na žiakov tak vo vyučovacom procese ako v praxi. Zámerom realizácie projektu bolo prispieť k riešeniu klimatických zmien v našom regióne na lokálnej úrovni. V rámci projektu sa zrealizovali nasledovné aktivity:

1. Zabezpečenie zachytávanie a využitie dažďovej vody v nato určených zberných nádobách, čím sme nezaťažili odtokovou vodou životné prostredie a zároveň došlo k úspore pitnej vody a aj nákladou na tzv. vodné-stočné.

2. Príprava učebných osnov a vzdelávanie žiakov v oblasti zmeny klímy a ochrany životného prostredia. Na procese prípravy osnov a praktickej realizácie dohliadali vybraní experti, ktorí zabezpečili potrebnú kvalitu a odbornosť realizovaných aktivít. Týmto spôsobom sa prepojila teoretická zložka vzdelávacieho procesu s praktickou zložkou vzdelávania ako príklad použiteľnej aj v iných školách a lokalitách Slovenska.
3. V rámci praktickej časti prebehla aktivita výsadby stromov a revitalizácie areálu školy za pomoci žiakov, pedagogického personálu a rodičov.

4. Súčasťou aktivít projektu boli aj odborné workshopy a prezentácie, na ktorých sme sa podelili o skúsenosti a výstupy projektu.

Všetky aktivity projektu sa boli riešené zaujímavou a inovatívnou formou pre žiakov, ktorých sme chceli touto formou motivovať na venovanie sa témam klimatických zmien a ochrany životného prostredia.

Sumárne sa v rámci projektu dosiahlo:

- Výsadba 12 stromov (Hrab obyčajný a Javor mliečny) spolu so zeleňou
- Osadenie zberných nádob na zachytávanie dažďovej vody
- Vytvorenie webovej stránky projektu k projektu
- Realizovali sa workshopy pre žiakov, pedagógov ako aj širokú verejnosť s pozvanými hosťami
- Vypracovali sa učebné osnovy spolu s materiálom, ktorý obsahuje vypracované učebné texty k daným osnovám
- Žiaci sa aktívne zapájali do realizácie projektu a následne aj po skončení projektu majú možnosť sa učiť ohľadom životného prostredia na vybraných vyučovacích hodinách.
Základné informácie Charakteristika projektu Aktivity a výstupy projektu Fotogaléria Publikácia Modrá škola - ACC03060 (.pdf) Brožúra Modrá škola Sumár programu SK02 - Prispôsobenie sa zmene klímy
Mysli globálne, konaj lokálne.
Granty EHP a Nórska - Spolupráca k spoločným hodnotám.
Projekt bol financovaný z grantu Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Projekt Modrá škola
Stredná odborná škola
Po
ľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk