Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

IČO: 378 900 51
E-mail: zssvk@svsbb.sk
Tel. kontakt: 047 / 483 02 65

Kontaktná osoba

Meno: Ján Pažitka
Adresa: effective energy s.r.o., Coboriho 2, 949 01 Nitra, Slovensko
E-mail: pazitka.jan@effe.sk
Tel. kontakt: +421 948 906 495

Na základe zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných
údajov“), ustanovenia §60 ods.1 je prevádzkovateľ, orgán verejnej moci 
povinný na svojom webovom sídle sprístupniť alebo poskytnúť informácie,
ktoré sa týkajú dotknutej osoby (fyzická  osoba, ktorej osobné údaje sa
spracúvajú):
 
a) svoje identifikačné údaje a kontaktné údaje,
b)kontaktné údaje zodpovednej osoby,
c)informácie o účele spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené,
d)kontaktné údaje úradu,
e) informácie o práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
f)informácie o práve žiadať od príslušného orgánu prístup k osobným
údajom, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, ich opravu, vymazanie alebo
obmedzenie ich spracúvania.
 
Informácie o účele spracúvania osobných údajov:
Podľa § 53 zákona o ochrane osobných údajov platí  Zásada obmedzenia
účelu:
 
Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne
uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý
nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané
primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa
nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.
 
Osobné údaje by mali byť primerané a relevantné vzhľadom na účely, na
ktoré sa spracúvajú. Osobné údaje by sa mali spracúvať len vtedy, ak účel
spracúvania nebolo možné za primeraných podmienok dosiahnuť inými
prostriedkami.
 
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa
poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných
údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa
osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby
tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej
osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a
zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla
skutočne oboznámiť a porozumela im. 
 
 
O zaslanie účelov spracúvania na ktoré sú osobné údaje určené, nás
môžete požiadať prostredníctvom zodpovednej osoby.
 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
 
Adresa: 
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
IČO: 36 064 220
 
 
Podateľna:
pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00
piatok: 8:00 – 14:00
 
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a Štvrtok od 8:00 do 12:00 +421 2 323 132 20
 
 
Sekretariát predsedu úradu +421 2 323 132 11
Sekretariát úradu +421 2 323 132 14       
Fax: +421 2 323 132 34
 
Hovorca:
mobil: 0910 985 794
 E-mail :
a) všeobecne: statny.dozor@pdp.gov.sk
 
b) pre poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.
 
c) webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk
 
d) na podávanie žiadostí o poskytnutie informácie podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám využite on-line
 
e) emailová adresa, prostredníctvom ktorej Vám bude Úrad poskytovať
poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov.  Je určená pre deti,
mládež, študentov, učiteľov, rodičov, ktorí majú podozrenie, že ich osobné
údaje boli zneužité: ochrana@pdp.gov.sk
 
Informácie o práve dotknutej osoby
Podanie návrhu  na začatie konania
Konanie sa začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že
dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo, že
došlo k zneužitiu jej osobných údajov. Tento návrh na začatie konania 
môže podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
(ďalej len ,,Úrad“) .
 
Návrh na začatie konania môže  podať písomne, osobne ústnou formou do
zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný
zaručeným elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý
však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní.
Úrad začne konanie bez návrhu aj na základe zistenia úradu pri výkone
dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom alebo
osobitným predpisom.
 
Návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 63 ods.2 zákona
o ochrane osobných údajov (ďalej len „návrh“) musí obsahovať:
a) meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
b) označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska,
trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo
pridelené,
c) predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní
osobných údajov porušené,
d) dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
e) kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa §28 ,
ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov
hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh
podala dotknutá osoba.
 
Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa
začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu
primerane predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad
písomne informuje účastníkov konania.
 
Vzor
 
Úrad návrh odloží, ak:
a) návrh je zjavne neopodstatnený,
b) vec, ktorej sa návrh týka, prejednáva súd alebo orgán činný v trestnom
konaní,
c) navrhovateľ neposkytol úradu na jeho žiadosť potrebnú súčinnosť,
pričom bez jeho aktívnej účasti nemožno vec vybaviť; úrad navrhovateľa o
možnosti odloženia návrhu upovedomí,
d) od udalosti, ktorej sa návrh týka, uplynuli v deň jeho doručenia viac ako
tri roky.
 
Ak návrh neobsahuje požiadavku na utajenie totožnosti navrhovateľa, úrad
vybaví návrh bez utajenia osobných údajov uvedených v návrhu. Ak je v
návrhu požiadavka na utajenie totožnosti, ale charakter návrhu neumožňuje
jej vybavenie bez uvedenia niektorého údaja o osobe, ktorá návrh podala,
úrad po zistení tejto skutočnosti o tom navrhovateľa upovedomí, pričom ho
zároveň upozorní, že v návrhu bude pokračovať, len ak navrhovateľ v
určenej lehote udelí úradu súhlas s uvedením údaja alebo údajov o svojej
osobe potrebných na vybavenie návrhu.
Ak návrh doručí úradu iná osoba ako dotknutá osoba, návrh sa považuje za
podnet na začatie konania bez návrhu (ďalej len „podnet“).
 
Úrad posúdi podnet do 30 dní odo dňa doručenia podnetu úradu, a ak
podnet neodloží podľa odseku 5, začne konanie a vo veci rozhodne podľa
§102.
O spôsobe vybavenia podnetu úrad informuje podávateľa do 30 dní odo
dňa doručenia podnetu úradu.
 
Právo žiadať informácie
 
Právo na prístup k osobným údajom (§ 61, právo / povinnosť, zákon o
ochrane osobných údajov, 18/2018)
 
Dotknutá osoba má právo získať od príslušného orgánu potvrdenie o tom,
či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má
právo získať prístup k týmto osobným údajom a  informácie o:
 
a)  účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania
osobných údajov,
b)  kategórii spracúvaných osobných údajov,
c)  príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné
údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej
organizácii,
d)  dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o
kritériách jej určenia,
e) práve žiadať od príslušného orgánu opravu osobných údajov týkajúcich
sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov, alebo práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f)   kontaktných údajoch úradu,
g)  práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
h)  zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.
 
Fyzická osoba by mala mať právo na prístup k údajom, ktoré boli o nej
získané, a toto právo aj jednoducho uplatňovať, aby si bola vedomá
zákonnosti spracúvania a mohla si ju overiť. Ďalej má právo vedieť a byť
informovaná najmä o účeloch spracúvania údajov, kategóriách dotknutých
osobných údajov a o dobe, počas ktorej sa budú údaje spracúvať, ako aj o
príjemcoch osobných údajov atď. Na dodržanie tohto práva je dostatočné,
aby mala dotknutá osoba k dispozícii úplné zhrnutie uvedených údajov v
zrozumiteľnej forme.  
 
Dotknutá osoba by tiež mala mať právo na opravu nesprávnych osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na ich vymazanie, ak je
spracúvanie takýchto údajov v rozpore so zákonom. Právom na opravu by
však nemal byť napríklad dotknutý obsah svedeckej výpovede.
 
Fyzická osoba by mala mať právo na obmedzenie spracúvania, ich
správnosť či nesprávnosť, osobné údaje uchovať na účely dokazovania.
Namiesto vymazania osobných údajov by sa spracúvanie malo obmedziť
najmä vtedy, keď sa v osobitnom prípade možno odôvodnene domnievať,
že vymazanie by mohlo ovplyvniť oprávnené záujmy dotknutej osoby. V
takomto prípade by sa obmedzené údaje mali spracúvať len na účely, ktoré
zabránili ich vymazaniu. Metódy na obmedzenie spracúvania osobných
údajov by okrem iného mohli zahŕňať presunutie vybraných údajov do
iného systému spracúvania, napríklad na účely archivácie, alebo
zamedzenie prístupu k nim. V automatizovaných informačných systémoch
by sa obmedzenie spracúvania malo v zásade zabezpečiť technickými
prostriedkami. Takáto oprava alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania by sa mali oznámiť príjemcom, ktorým sa údaje
poskytli, a príslušným orgánom, od ktorých nesprávne údaje pochádzajú.
Príslušné orgány by takisto mali upustiť od ďalšieho šírenia takýchto
údajov.
 
Dotknutá osoba má právo:
 
– na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov a
obmedzenie týchto práv,
– na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú,
– na doplnenie neúplných osobných údajov
– na to, aby príslušný orgán bez zbytočného odkladu vymazal osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a príslušný orgán je povinný bez zbytočného 
   odkladu vymazať osobné údaje, ak
 
a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania
osobných údajov podľa § 52 až 55,
b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56, alebo
c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa
tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,  ktorou je
Slovenská republika viazaná.
 
Namiesto vymazania príslušný orgán obmedzí spracúvanie osobných
údajov, ak
a) dotknutá osoba napadla správnosť osobných údajov a ich správnosť
alebo nesprávnosť nemožno určiť, alebo
b)osobné údaje sa musia zachovať na účely dokazovania.
 
Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov podľa odseku 3 písm. a),
príslušný orgán je povinný pred zrušením obmedzenia spracúvania
osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.
 
Príslušný orgán je povinný písomne informovať dotknutú osobu o
zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia.
 
Obmedzenie poskytnutia informácií a práv dotknutej osoby
 
Príslušný orgán môže odložiť poskytnutie informácií, obmedziť poskytnutie
informácií alebo upustiť od poskytnutia informácií podľa § 60 ods. 2, úplne
alebo čiastočne obmedziť právo na prístup podľa § 61 alebo môže úplne
alebo čiastočne obmedziť povinnosť informovať podľa § 62 ods. 5, ak
a)by mohlo dôjsť k ovplyvňovaniu alebo mareniu úradného postupu alebo
súdneho postupu alebo šetrenia,
b)by mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh na účely trestného konania,
c)je to potrebné na zabezpečenie ochrany verejného poriadku alebo
bezpečnosti štátu, alebo
d)je to potrebné na ochranu práv iných osôb.
 
Akékoľvek obmedzenie prístupu by malo byť dotknutej osobe v zásade
oznámené písomne a malo by zahŕňať skutkové alebo právne dôvody, na
ktorých je toto rozhodnutie založené.
 
Príslušný orgán je povinný
–  písomne informovať dotknutú osobu o zamietnutí práva na prístup alebo
obmedzení práva na prístup podľa § 61 a o dôvodoch tohto zamietnutia
   alebo obmedzenia; to neplatí, ak by sa poskytnutím takej informácie
ohrozil účel
–  zdokumentovať skutkové dôvody alebo právne dôvody, na základe
ktorých sa obmedzilo právo na prístup podľa § 61, a poskytnúť ich na
požiadanie úradu.
–  oznámiť opravu nesprávnych osobných údajov príslušnému orgánu, od
ktorého nesprávne osobné údaje získal. Ak príslušný orgán nesprávne
osobné údaje opraví, vymaže nesprávne osobné údaje alebo obmedzí ich
spracúvanie podľa
– § 62 ods. 1 až 3, informuje o tom príjemcu, ktorý je také osobné údaje
povinný opraviť, vymazať alebo obmedziť ich spracúvanie.
 
Ustanovenia § 61 až 64 zákona sa neuplatňujú, ak ide o osobné údaje,
ktoré sú súčasťou vyšetrovacieho spisu alebo súdneho spisu v rámci
trestného konania; práva uvedené v týchto ustanoveniach sa vykonávajú
podľa osobitného predpisu.
 
O bližšie informácie nás môžete požiadať prostredníctvom
zodpovednej osoby.