6. február 2017
 
Výchovná poradkyňa
VÝCHOVNÁ PORADKYŇA
Mgr. Alžbeta ČÓRIOVÁ
KONZULTAČNÉ HODINY
PÁRNY TÝŽDEŇ
11,00 - 13,00 hod.

NEPÁRNY TÝŽDEŇ
11,00 - 13,00 hod.
KONTAKT
MOBIL
0911 064 945
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Výchovný poradca popri svojej pedagogickej činnosti plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie, prevencie problémového a delikventného vývinu mládeže, sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú so starostlivosťou o deti a mládež. Ďalej poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiaka.
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk