6. február 2017
 
Tlačivá na stiahnutie
- Oznámenie o zanechaní štúdia po skončení povinnej školskej dochádzky - Žiadosť o povolenie opakovať ročník - Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu - Žiadosť o povolenie prestupu žiaka - Žiadosť o prerušenie štúdia - Žiadosť o uvolenenie žiak z poslednej vyučovacej hodiny z dôvodu autobusovej dopravy - Žiadosť o uvolenie žiaka z vyučovania - Žiadosť o vykonanie komisionálnej skúšky - Prihláška na štúdium v strednej škole - Oslobodenie od telesnej výchovy
SOŠ Veľký Krtíš dáva do pozornosti možnosť stiahnuť si, vytlačiť a následne vyplniť voľne dostupné tlačivá ponúkané v tejto časti.

Vyplnená tlačivá môžete odovzdať k spracovaniu na sekretariáte riaditeľky školy.
TLAČIVÁ
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk