Rada školy
PREDSEDA RADY ŠKOLY
ČLENOVIA RADY ŠKOLY
ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Mgr. Alžbeta Čóriová
Bc. Ján Ondrejkov

ZÁSTUPCA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Viera Červočová

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV
Eva Cesnaková
Erika Drozdíková
Zuzana Párničanová

ZÁSTUPCA ŽIAKOV
Dominik Drozdík

ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA
Ing. Anna Orfánusová
Mgr. Imrich Kováč
László Jambor

ZÁSTUPCA ZAMESTNÁVATEĽOV
Norbert Báňay
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.
Bc. Ján Ondrejkov

KONTAKTNÝ E-MAIL: janondrejkov@gmail.com

Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk