Rada školy
PREDSEDA RADY ŠKOLY
ČLENOVIA RADY ŠKOLY
ZÁSTUPCOVIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Bc. Ján Ondrejkov
Bc. Zdenko Koštial

ZÁSTUPCA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Viera Červočová

ZÁSTUPCOVIA RODIČOV
Eva Cesnaková
Erika Drozdíková
Zuzana Párničanová

ZÁSTUPCA ŽIAKOV
Dominik Drozdík

ZÁSTUPCOVIA ZRIAĎOVATEĽA
Ing. Anna Orfánusová
Mgr. Imrich Kováč
MUDr. Ondrejk Kollár
MUDr. Mirko Trojčák
www.sos-vk.sk
OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA ŠKOLY
Rada školy je iniciatívny a poradný orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy zriaďovateľa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a žiakov v koordinácii s miestnou samosprávou v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní aj funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy.
Bc. Ján Ondrejkov

KONTAKTNÝ E-MAIL: janondrejkov@gmail.com
Stredná odborná škola
Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš

www.sos-vk.sk • skola@sos-vk.sk